REGULAMIN

Regulamin organizacyjny

Klub Malucha „Bajkowy Zakątek” zwany dalej Klubem mieści się przy ulicy Słonecznikowej 9 w Białymstoku i jest prowadzony w formie działalności gospodarczej.

Postanowienia ogólne

1. Klub sprawuje funkcję opiekuńczo- wychowawczą nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia.

2. Klub zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne, oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.

3. Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.30. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy Klubu skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Klubie.

5. Każde dziecko może przebywać w Klubie maksymalnie 10 godzin dziennie.

6. Czesne w formie abonamentu płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca w biurze Klubu Malucha. W sytuacji kiedy nie jest możliwe uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia właściciela placówki o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.

7. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. W przypadku kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby należy złożyć stosowne oświadczenie z zawierające dane osoby uprawnionej.

8. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostaje w Klubie do momentu przybycia zawiadomionej przez Klub innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

9. Przy zapisach dziecka do Klubu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty wpisowej w wysokości 250 zł. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwację miejsca dla dziecka oraz doposażenie Klubu względem potrzeb.

10. W przypadku planowanej nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie placówki.

11. Podpisane umowy z Klubem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika.

12. Nieobecność dziecka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczenia stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.

Obowiązki Klubu

1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi.

2. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie, dobre samopoczucie, higienę, oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

3. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 60 minut. W innym przypadku personel wzywa współpracującego z Klubem lekarza. Koszt wizyty ponoszą Rodzice/Opiekunowie.

4. Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (w przypadku stałego zażywania lekarstw).

5. Klub zapewnia wyżywienie z firmy cateringowej.

6. Klub zobowiązuje się do utrzymywania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach w których przebywają dzieci.

7. Klub zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubrania na zmianę).

Personel Klubu Malucha

1. W skład personelu Klubu Malucha wchodzą właściciel, opiekunowie, pracownik pomocniczy.

2. Właściciel Klubu Malucha jest przełożonym wszystkich pracowników.

Obowiązki właściciela Klubu Malucha

1. Kierowanie bieżącą pracą Klubu Malucha.

2. Opracowanie dokumentacji: Regulaminu, karty zgłoszeniowej i informacyjnej, umów dla rodziców.

3. Organizowanie prawidłowego funkcjonowania placówki, kierowanie i odpowiedzialność za jej prawidłowe działanie, oraz wykonywanie zadań statusowych.

4. Zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne i materiały, wyposażenie i konserwację urządzeń do zabawy oraz nauki dzieci.

5. Zarządzanie infrastrukturą, przeglądy mienia i wyposażenia, oraz podejmowanie odpowiednich działań, aby placówka była bezpiecznym miejscem dla dzieci, pracowników i odwiedzających, dokonywanie przeglądu i interpretacji przepisów państwowych, oraz opracowywanie procedur w celu spełnienia tych przepisów (np. bezpieczeństwa i ochrony).

6. Organizacja pracy Klubu Malucha (godzin funkcjonowania, planu dnia, tygodniowego rozkładu zajęć, zaopatrzenie itd.), odpowiedzialność za jej sprawny i prawidłowy przebieg.

7. Prowadzenie rekrutacji i pracowników. Wyszukiwanie odpowiedniej kadry, oraz organizacja, kierowanie i nadzorowanie opiekunów dzieci w zakresie świadczenia opieki nad małymi dziećmi.

8. Organizacja i prowadzenie współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do Klubu Malucha.

9. Monitorowanie postępów dzieci oraz przeprowadzanie konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi.

10. Inne czynności niezbędne dla prawidłowego działania placówki.

11. W czasie nieobecności Właściciela Klubu Malucha jego obowiązki przejmuje wskazany przez niego pracownik.

12. W czasie nieobecności Właściciela Klubu Malucha dokumenty i pisma powstające w Klubie Malucha podpisuje osoba, o której mowa w pkt. 11 na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Właściciela Klubu Malucha.

Obowiązki Opiekuna

1. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; reagowanie natychmiast na płacz i wołanie dziecka, pełen troskliwości stosunek do dzieci, łagodne i wyrozumiałe ich traktowanie.

2. Zagwarantowanie należytej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej.

3. Poszanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.

4. Planowanie i przeprowadzanie zajęć zabawowych z elementami edukacji i uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, ponoszenie konsekwencji za ich jakość.

5. Planowanie i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy dla jego wieku.

6. Inicjowanie i organizacja imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno- sportowym.

7. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do pracy z przydzieloną grupą wiekową.

8. Organizacja planu dnia i dbałość o jego wykonanie.

9. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach.

10. Natychmiastowe zawiadamianie właściciela Klubu Malucha o objawach chorobowych zauważonych u dzieci.

11. Natychmiastowe zawiadamianie właściciela Klubu Malucha o zdarzeniach dotyczących dzieci.

12. Odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza.

13. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem, zachowanie zasad BHP, dbałość o ład i porządek w salach pobytu dzieci, oraz innych pomieszczeniach Klubu Malucha.

14. Niezwłoczne zawiadamianie właściciela Klubu Malucha o zauważonym w placówce: wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia, oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób o grożącym niebezpieczeństwie.

15. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod pracy dostosowanych do wieku dzieci.

16. Planowanie własnego rozwoju zawodowego, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

17. Dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych.

18. Uczestnictwo w organizacjach spotkań z rodzicami/opiekunami.

19. Odpowiedzialność za życie i zdrowie podopiecznych Klubu Malucha podczas ich pobytu w Klubie, oraz spacerów, wycieczek poza jego teren.

20. Wspieranie i współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci w zakresie podejmowanych działań opiekuńczych i wychowawczych.

21. Realizacja zaleceń Właściciela Klubu Malucha.

22. Wykonywanie wszelkich innych prac przydzielonych przez Właściciela Klubu Malucha, wynikających z bieżącej działalności placówki, oraz niezbędnych dla jej prawidłowego działania.

Obowiązki Pracownika Pomocniczego

1. Pomoc Opiekunom w pielęgnacji i opiece nad dziećmi (mycie, przebieranie, układanie do snu, spacer, zabawa).

2. Pomoc w podawaniu posiłków.

3. Pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków.

4. Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach Klubu Malucha.

5. Inne czynności niezbędne dla prawidłowego działania placówki zlecone przez Właściciela Klubu Malucha.

Obowiązki Rodzica/Opiekuna

1. Warunkiem zapisania, oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie karty zdrowia, karty zgłoszeniowej, karty informacyjnej dziecka, upoważnienia do działań w nagłych wypadkach, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu.

2. Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od podpisania umowy. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:

– Butelkę ze smoczkiem (jeśli dziecko używa)
– Pieluchy (w przypadku młodszych dzieci)
– Smoczek (jeśli dziecko używa)
– Obuwie zmienne/ skarpetki z podeszwą antypoślizgową
– Ubrania na zmianę + piżamka
– Ręczniczek

4. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać dziecko zdrowe, oraz ma obowiązek informowania personel Klubu o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenie go do Klubu Malucha.
5. Dziecko chore lub z objawami chorobowymi nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.

6. Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.

7. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Klubu Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować na piśmie Właściciela Klubu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenie.

8. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub numeru telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klub Malucha

Postanowienia końcowe

1. W sprawach których niniejszy regulamin nie reguluje obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem.

2. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenie umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

3. Rodzice/Opiekunowie wyrażają/nie wyrażają zgody na publikację zdjęć z udziałem swojego dziecka na stronie internetowej.

4. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.